Privacy Policy

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens 

In onze praktijk voor psychotherapie hechten we groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verwerken we uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid ervan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Wij houden ons aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, en de Wet op Patiëntenrechten).

De persoons- en gezondheidsgegevens worden verwerkt door een psycholoog of medewerker van team L’amber, Stappenvekkenweg 2/1 3680 Maaseik, en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Welke gegevens worden verzameld? 

  • uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres, mutualiteitsgegevens

  • gegevens van andere relevante behandelaars (bv. uw huisarts, vorige psycholoog, psychodiagnostisch centrum,…) en gegevens van uw vertrouwenspersoon

  • de data van de sessies, inclusief afspraken die zijn verzet of waarop u niet aanwezig was

  • aantekeningen over de inhoud van de sessies

  • eventueel informatie over familieleden, voor zover dit relevant is voor de begeleiding

  • informatie die ik krijg van derden, die relevant is voor de begeleiding (verslagen van andere begeleidingen, resultaten van testen, …)

  • informatie die ik zelf opmaak voor derden (aanwezigheidsattesten, verslagen, …)

  • informatie die u mij bezorgt in het kader van de begeleiding (bv. huiswerkopdrachten, persoonlijke notities, foto’s,…)

  • informatie uitgewisseld tussen ons beiden, in het kader van de begeleiding (bv. mails, tekstberichten, …)

  • eventueel foto’s van opdrachten of persoonlijke nota’s in de sessie

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Deze gegevens worden verzameld om u een kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f).

Het delen van gegevens met anderen

Al deze gegevens vallen onder het beroepsgeheim (AVG artikel 9.3). Ze kunnen enkel worden gedeeld met anderen na uw uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming, wanneer dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. huisarts of andere hulpverleners met wie u een behandelrelatie hebt). Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde cliënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW. Indien het op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht is voor de opvolging en afhandeling van eventuele klachten of schadegevallen (bv. rechtbank, verzekering, …), kan ook informatie aan derden worden doorgegeven, opnieuw enkel met uw uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming.

Indien het dossier betrekking heeft op een begeleiding met verschillende partijen (bv. een koppel), dan is toestemming van beide partijen nodig.

Het beroepsgeheim kan in zeer uitzonderlijke gevallen worden doorbroken, bv. in een noodsituatie, waarbij sprake is van een duidelijk en acuut gevaar dat op geen andere manier kan worden afgewend.

Een beperkt aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie en voor boekhoudkundige verwerking.

Bepaalde gegevens kunnen eventueel worden opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek (bv. QIT-online). Deze gegevens worden geanonimiseerd gedeeld. Alle verwerking gebeurt door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Hoe lang en op welke manier worden uw gegevens bewaard?

Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Elektronische gegevens worden opgeslagen op een beveiligde harde schijf of in het EPD via Qit-Online, met een paswoord dat enkel bij uw behandelaar bekend is.

Uw rechten als cliënt

U hebt steeds het recht om uw gegevens in te zien en objectieve gegevens te verbeteren. Er worden geen gegevens uitgewisseld met personen of organisaties buiten de Europese Unie. Ingeval van een uitzonderlijk datalek, waarbij belangrijke persoonsgegevens van u zouden uitlekken, wordt u daarvan op de hoogte gebracht, en wordt dit doorgegeven aan de bevoegde instanties.

Met bijkomende vragen over de verwerking van uw gegevens kan u altijd bij ons terecht.

Met klachten kan u zich wenden tot:

De Psychologencommissie: www.compsy.be/nl/client en www.compsy.be/nl/klacht

De Gegevensbeschermingsautoriteit (“Privacycommissie”): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be